جمعه 04 تیر 1400

مناقصه و مزایده

 

کلیه مناقصات و مزایدات این اداره کل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir در دسترس می باشند.