یکشنبه 02 اردیبهشت 1380

رویدادهای گردشگری سال 98

رویدادهای گردشگری سال 98
ردیف نام رویداد رویکرد محتوایی شکل برگزاری سطح برگزاری تاریخ پیشنهادی
1 نمایشگاه صنایع دستی و جشنواره نوروز تفریحی، فرهنگی، هنری و غذایی نمایشگاه استانی 1 تا 13 فروردین
2 جشنواره فرهنگ اقوام زاگرس نشین تفریحی، فرهنگی و هنری جشنواره منطقه ای 21 شهریور 98
3 برداشت گردو تفریحی، غذایی جشنواره محلی 3 مهر