یکشنبه 02 اردیبهشت 1380

معرفی خدمات

عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیر خدمت) لینک صفحه دریافت خدمات FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت
عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت) عنوان  زیرخدمت (شناسه زیر خدمت)

ارائه مجوزهای بهره برداری از تاسیسات گردشگری

صدور پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری الکترونیکی لینک لینک لینک لینک لینک  
تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری الکترونیکی لینک لینک لینک لینک لینک  
اصلاح و تغییر در پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری الکترونیکی لینک لینک لینک لینک لینک  
صدور و تمدید مجوز شرکت های حمل و نقل گردشگری الکترونیکی لینک لینک لینک لینک لینک  

ارائه مجوزهای مربوط به دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري (بند ب)

صدور یا تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري (بند ب) الکترونیکی لینک لینک لینک لینک لینک  
اصلاح و تغییر مجوز دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري (بند ب) الکترونیکی لینک لینک لینک لینک لینک  
صدور معرفی نامه جهت دفتر خدمات مسافرتی گردشگری به سایر دستگاه ها الکترونیکی لینک لینک لینک لینک لینک  
نظارت بر عملکرد دفتر خدمات مسافرتی گردشگری  الکترونیکی لینک لینک لینک لینک لینک  

اعتباربخشي گشت های دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري

تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري الکترونیکی لینک لینک لینک لینک لینک
صدور یا تمدید کارت راهنمايان گشت الکترونیکی لینک لینک لینک لینک لینک
ابطال کارت راهنمايان گشت الکترونیکی لینک لینک لینک لینک لینک
تغییر کارت راهنمايان گشت الکترونیکی لینک لینک لینک لینک لینک
صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت الکترونیک لینک لینک لینک لینک لینک